بام ر و ت

درک یم رارک ت لد در و ت شو ظیم نه ظدظعظاک ر ب ار اههد یظ ش Aug 10, 2021 · تأثیر قند‌ خون بالا بر شد‌ت کرونا. ر ار یایز یاهزاین و اه گدیچیپ ،مهم هدیدپ کی ناونع هب یرهش قطانم ر صوصخ هب ناهج تیعمج شیازفا ریخا یاههه ر ملأا رــــــ ت

2022-12-06
    تويتر د.فهد
  1. تصـ
  2. نe (:! ن! ًادˆ h*ا ء ا ة, ا
  3. بــجـ ۆ شــ ۆ هـه‌ر کـه‌س وه قه‌د نا
  4. حواله بین بانکی ساتنا و پایا
  5. ُ أ ساع د ُ : س أ ُ سار ة و مِ